Další odborné prameny informací

ODBORNÁ PERIODIKA A PROFESNÍ ČASOPISY
Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

„Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi vznikl jako reakce na poptávku různých profesních skupin v adiktologii a v příbuzných oborech směřující k intenzivnějšímu a hlubšímu dialogu a propojení soudobého vědeckého poznání a jejich každodenní praxe. Jeho cílem je zprostředkovávat čtenářům nové informace a inspirativní myšlenky, na důkazech založené postupy a přispívat k jejich uplatnění v praktické práci s různými populacemi a k jejich kritické reflexi respektující každodenní preventivní a klinickou praxi.“

Bezpečnostní teorie a praxe

Časopis Bezpečnostní teorie a praxe je recenzovaným odborným periodikem Policejní akademie České republiky v Praze zařazeným do databáze vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). Hlavním posláním časopisu je zveřejňovat výsledky vědecké a výzkumné činnosti, které jsou zaměřeny na současné bezpečnostní hrozby a vývojové trendy vybraných forem kriminality, postupy a spolupráci bezpečnostních sborů, bezpečnostní stránky řízení, správy a administrativy, specificky orientované do oblasti krizového řízení, bezpečnostního managementu, kriminalistiky, kriminologie a forenzní psychologie.

Česká kriminologie

Česká kriminologie je odborný recenzovaný časopis, který publikuje původní příspěvky domácích i zahraničních autorů. Vychází od roku 2016. Jeho vydavatelem je Česká kriminologická společnost.

Časopis svým zaměřením odpovídá tematické šíři a multidisciplinárnímu charakteru kriminologie jako vědního oboru. Otevírá prostor pro teoretické i empirické poznatky o kriminalitě, jejích pachatelích a obětech, o jejím rozsahu, příčinách, vývoji a konkrétních podobách či projevech, stejně jako o možnostech a opatřeních na její kontrolu. Věnuje se také dalším oblastem společensky nežádoucích jevů, které sice nejsou zákonem vymezeny jako trestné činy, ale přesto se o ně kriminologie zajímá jako o určité předpolí kriminality samotné (například šikana na školách, prostituce nebo užívání návykových látek).“

e-PEDAGOGIUM

„Časopis e-PEDAGOGIUM je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci, které zajišťuje prodej tištěné verze.

Recenzovaný časopis e-PEDAGOGIUM vydává Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2001. Jde o čtvrtletník zaměřený na interdisciplinární výzkum v pedagogických vědách vydávaný ve dvou číslech v českém/slovenském jazyce a dvou číslech v jazyce anglickém.

Časopis je zaměřen především na školní a sociální pedagogiku, teorii a filozofii výchovy, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a oborové didaktiky. Publikovány jsou původní práce českých i zahraničních autorů – teoretické stati, přehledové, metodologické a empirické studie, recenze odborných publikací i kratší odborná sdělení.

Fórum sociální práce

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Jádrem čísla jsou recenzované akademické statě. Vedle nich jsou publikována předběžná a metodická sdělení a recenze domácích i zahraničních publikací. Časopis ve zvláštní rubrice také prezentuje krátké verze závěrečných prací studentů. Jsou zde představovány i tzv. příklady dobré praxe čili způsoby práce, které mohou sloužit jako inspirace nebo vzor. Další z pravidelných rubrik je věnována diskusím a polemikám k tématům, která jsou pro obor aktuální. Časopis také v samostatné rubrice zaměřuje pozornost na odborný jazyk. Pravidelně se věnuje i historii oboru.

Redakčním zázemím časopisu je Katedra sociální práce FF UK, která vznikla jako jedna z prvních kateder tohoto typu v ČR v roce 1992. Časopis vydává Filozofická fakulta Univerzity Karlovy od roku 2010. Časopis vychází 2x ročně.“

Policajná teória a prax

„Teoreticko-praktický časopis Policajná teória a prax vydáva Akadémia Policajného zboru v Bratislave od roku 1992 […]

Skladá sa pravidelne z troch častí: teoretické štúdie, odborné príspevky a recenzie, správy.

Teoretické štúdie riešia problémy policajných vied, ktoré sa v strednej Európe konštituujú predovšetkým zásluhou vedeckej činnosti pracovníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Štúdie prezentujú výsledky či už empirického alebo literárneho výskumu a veľmi tesne súvisia s vedeckými projektmi, ktoré jej autori riešia. V periodiku sa pravidelne publikujú aj práce riešiace problémy súvisiacich vied, predovšetkým právnych vied či filozofie.

Odborné príspevky sú v zásade dvojakého charakteru. Predovšetkým sú to výsledky parciálnych výskumov, ktoré po ich kompletizácii vyúsťujú do monografických prác, resp. i učebníc, nezriedka vo svojej celistvosti prezentované i ako vedecké štúdie. Druhý typ odborných príspevkov je potom zameraný buď na aplikáciu určitých výsledkov do praxe, ale sú to i príspevky z praxe, ktoré prinášajú podnety na ich riešenie vo vedeckom výskume pracovníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, prípadne ich spoluriešiteľov.

V tretej časti tohto časopisu sa prezentujú informácie o najnovšej produkcii v oblasti policajných vied a jej príbuzných vied. Účelom správ je informovať čitateľov o výsledkoch vedeckých podujatí, ktoré sa uskutočnili v poslednej dobe.“

Policista

Měsíčník o policistech pro policisty a pracovníky z bezpečnostní oblasti.

Prevence

Časopis PREVENCE se začal vydávat v roce 2004, jako měsíčník, který vychází desetkrát ročně po dobu školního roku.

Vznikl na základě poptávky ze strany škol a školských zařízení po metodickém materiálu, který by nabízel především texty vycházející z každodenní praxe.

Cílovou populaci primárně tvoří školní metodici prevence a další pracovníci školských poradenských zařízení, krajští školští koordinátoři prevence a ostatní odborná veřejnost, zabývající se tematikou primární prevence a práce se třídou.

Mezi obsahové oblasti patří školská legislativa, informace z MŠMT, metodická podpora, příklady dobré praxe, představení organizací pracujících v primární prevenci a inzerce.

Sociální pedagogika

Recenzovaný odborný časopis Sociální pedagogika uveřejňuje teoretické a empirické studie, recenze knih a informace o vědeckých aktivitách z oblasti sociální pedagogiky. Vznikl v roce 2013 za účelem podpory výměny informací mezi odborníky v oblasti sociální pedagogiky. Časopis vydává dvě elektronická čísla ročně a poskytuje bezplatný přístup ke svým webovým stránkám.

Sociální práce / Sociálna práca

Časopis vychází 6* ročně v tištěné i elektronické verzi. Skládá se ze dvou částí, a to publicisticko-praktické a akademické části. Každá část vychází odděleně na různém médiu. Tištěně je vydávána akademická část (akademické statě a recenze knih). Publicisticko-praktická část má podobu online článků a koncipována je šířeji (určena je pro publikování textů autorů z praxe).

Odborná pracoviště
Česká asociace streetwork, z.s.

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Streetworkeři a streetworkerky vyhledávají klienty a klientky v terénu, kontaktují je, poskytují jim poradenství a pomáhají řešit nepříznivé sociální situace.

Česká asociace streetwork vzdělává streetworkery a streetworkerky, kterými jsou sociální pracovníci a pracovnice z celé České republiky i ze Slovenska nebo pracovníci a pracovnice v sociálních službách. Tyto pracovní pozice určuje Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ČAS nabízí systém kurzů a seminářů od začínajících pracovníků po zkušené streetworkery. ČAS nabízí otevřené kurzy i kurzy na klíč.“

Česká kriminologická společnost (ČKS)

Česká kriminologická společnost vznikla v roce 2012 s cílem podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. ČKS vydává odborný recenzovaný časopis Česká kriminologie.

Česká sociologická společnost (ČSS)

Česká sociologická společnost je nezávislým odborným spolkem sociologů a zájemců o bádání v oboru sociologie, který v předchozím období (do r. 2016) působil pod názvem Masarykova česká sociologická společnost. Hlavním záměrem ČSS je podporovat rozvoj sociologie ve výzkumu, výuce i aplikaci a popularizovat výsledky sociologického bádání mezi odbornou i laickou veřejností. Hlavní důraz je kladen na koordinaci v celonárodním měřítku, vytváření podmínek pro odbornou činnost členů a na reprezentaci české sociologie v České republice, regionech i na mezinárodním fóru.

European Sociological Association (ESA)

Evropská sociologická asociace je neziskové sdružení evropských sociologů a socioložek, jehož cílem je usnadnit sociologický výzkum a výuku (akademické a vědecké cíle), dále komunikaci o evropských otázkách a dát sociologii hlas v evropských záležitostech (politické cíle). Založena byla v roce 1994.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP)

IKSP je výzkumné a analytické pracoviště v oblasti kriminologie a trestní justice. Zřizovatelem Institutu je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Hlavním cílem jeho činnosti je přispívat výzkumnou, teoretickou, analytickou, publikační a další činností k tvorbě kvalitní legislativy, a k formulování trestní a sankční politiky zaměřené na účinnější kontrolu kriminality.

International Sociological Association (ISA)

Mezinárodní sociologické sdružení bylo založeno v roce 1949 pod záštitou UNESCO. Toho času sídlí ve Španělsku v Madridu. Cílem Sdružení je re/prezentace sociologů nezávisle na myšlenkové škole, kterou následují, přístupech k výzkumům, které uplatňují, nebo jejich ideologických přesvědčeních. Cílem tohoto neziskového Sdružení je rozvíjet sociologické znalosti po celém světě, usnadnit sociologický výzkum a zvýšit jeho mezinárodní viditelnost.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) je samostatným organizačním útvarem v rámci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Plní zejména tyto úkoly:

  • Koordinuje v ČR informační systém v oblasti závislostí, tj. systém sběru, zpracování, hlášení a distribuce informací v oblasti závislostí a za tímto účelem NMS spolupracuje se státními a nestátními organizacemi a institucemi a zároveň provádí vlastní studie a analýzy, jejichž přípravu dle potřeby průběžně konzultuje s Poradním výborem pro sběr dat o závislostech.
  • Zpracovává informační výstupy a publikace o situaci v ČR v oblasti závislostí, zejména zprávy o situaci v oblasti závislostí, které pravidelně předkládá Radě, vládě a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost. Při tom spolupracuje s ostatními státními a nestátními organizacemi a institucemi v rámci informačního systému v oblasti závislostí.
Ombudsman

„Ombudsman - oficiálně veřejný ochránce práv - chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu, nebo jsou úřady nečinné. Ombudsman také chrání lidi před diskriminací, provádí návštěvy zařízení, kde jsou lidé omezeni na svobodě, a snaží se bránit špatnému zacházení a rovněž monitoruje práva lidí s postižením.“

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba (dále též PMS) usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

PMS představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

Cíle a činnosti:

  • integrace pachatele – PMS usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
  • participace poškozeného – PMS se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
  • ochrana společnosti – PMS přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.
Sociologický ústav Akademie věd ČR (SOÚ AV ČR)

Sociologický ústav AV ČR rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.

Internetové portály
13 hříchů rodičovství

„Pomáháme rodičům i dětem, ať už malým nebo dospělým, ke svobodnějšímu a šťastnějšímu životu i rodičovství…“

EDUin – Informační centrum o vzdělávání

„Posláním společnosti EDUin je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

Vize EDUin: Kvalitní a smysluplné vzdělání pro každého.

Oblasti působení:

  • dlouhodobá a systematická popularizace tématu vzdělávání;
  • usnadnění komunikace mezi médii a odbornou veřejností;
  • síťování odborníků a dalších zájemců o téma vzdělávání;
  • popularizace závěrů výzkumů, studií a analýz a informací o tom, jak se učíme a vzděláváme.
HateFree Culture

„Jsme iniciativou lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti. Přestože jsme si vědomi složitosti vzájemného soužití, respektu a tolerance, jsme přesvědčeni o existenci rozumných, kreativních a inovativních cest, jak ho zlepšit.

Život ve strachu a nenávisti nic pozitivního nepřináší. HateFree Culture vám nabízí možnost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu, hledat řešení s ostatními a především tvořit a sdílet to, na čem záleží.

Přinášíme a sdílíme informace. Poskytujeme prostor příběhům lidí z marginalizovaných skupin, jejichž hlas v mainstreamových médiích často chybí. Zajímají nás pohledy odborníků. Snažíme se propojovat a zviditelňovat iniciativy ostatních. Vyvracíme fámy a reagujeme na nenávistné výpady vůči různým skupinám obyvatel. V neposlední řadě jsme platformou, kde můžete soustředit své nápady, kreativitu a názory. Protože každá aktivita se počítá.“

Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive pracovníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí. Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce. Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé sociálních služeb Květné Za hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách (JSNS) je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.“

Naše výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Klademe mimořádný důraz na praktickou využitelnost našich materiálů, a proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli. S materiály JSNS pracují učitelé a žáci na více než 4 000 základních a středních školách.

Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přinášíme do škol důležitá témata a konkrétní příběhy.“ JSNS se věnuje lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání, občanské angažovanosti, sociální problematice, životnímu prostředí a mnoha dalším tématům.

Justice.cz

Cílem Justice.cz je provozovat redakční systém pro všech 200 organizací resortu Ministerstva spravedlnosti včetně grafické prezentace. Portál je centrálním bodem ministerstva pro komunikaci mezi složkami resortu justice a externími subjekty.

Národní zdravotnický informační portál

Zajímavé a užitečné informace viz například sekce portálu Prevence a zdravý životní styl. „Je lépe nemocem předcházet než s nimi následně bojovat. Každý z nás má mnoho možností (pohyb, výživa, odpočinek), jak upravit svůj styl života, aby snížil riziko těch nejvážnějších onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka, zhoubné nádory a další. Kromě toho je důležité chodit na preventivní lékařské prohlídky a screeningová vyšetření.“

Občankáři

„V roce 2014 jsme založili Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s. a vedlo nás k tomu hned několik důvodů. Na jedné straně to bylo zvyšování nároků na náš předmět v tom smyslu, aby byly schopnosti i dovednosti našich žáků co nejlepší. Na druhé straně se však hodinové dotace na výuku našeho předmětu neustále snižovaly. Na řadě škol máme na základy práva, finanční gramotnost, získání politické orientace, porozumění vlastní osobnosti, médiím a mezinárodní situaci jen jednu hodinu týdně, protože důraz je kladen na jiné předměty. Vnímali jsme také kolísavou úroveň připravenosti absolventů pedagogických vysokých škol, které často studium na učitelské povolání dostatečně nepřipraví. Trápila nás téměř neexistující komunikace mezi učiteli našeho předmětu napříč Českem a nedostatečná metodologická podpora v některých výukových oblastech. Hlavním důvodem pro založení naší Asociace však bylo něco, s čím jsme se setkávali u žáků bez ohledu na typ školy, který navštěvují – snižování občanského (sebe)vědomí a schopnosti orientovat se v současném společenském dění. A protože věříme tomu, že občanská výchova a společenské vědy mají děti připravit na život v 21. století a vést je k dodržování morálních a právních hodnot, rozhodli jsme se s tím něco dělat. Víme, že musíme začít u sebe, proto se v Asociaci zaměřujeme na podporu učitelů (na znalosti i metody práce) a hledáme cesty, jak podpořit jejich profesní rozvoj a otevřenou spolupráci.“

Prevence kriminality v České republice

Informační portál „Prevence kriminality“ provozuje Ministerstvo vnitra ČR. Najdete zde vše o aktuální strategii prevence kriminality. Jejím primárním cílem je předcházet trestné činnosti a viktimizaci, dále podporovat bezpečnost společnosti, přispívat k udržitelnému rozvoji státu a zlepšovat tak celkovou kvalitu života.

Šance Dětem

Internetový portál www.sancedetem.cz nabízí kvalitní informace z oblasti zabývající se ohroženými dětmi v České republice. Články, jež zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší. Dále všem zájemcům o tematiku ohrožených dětí. Důležité podněty zde mohou najít i pracovníci v oblasti sociální práce s rodinami nebo studenti souvisejících studijních oborů. Portál také umožňuje získat kvalitní a důvěryhodné informace všem dárcům, kteří chtějí pomoci potřebným.

To je rovnost

Informační portál a kampaň Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Záchranný kruh

Asociace Záchranný kruh jde o neziskovou organizaci a sdružení záchranářských, vzdělávacích a další subjektů a institucí, „které se aktivně zabývají problematikami vzdělávání, prevence a přípravy v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí, bezpečnosti a ochrany životů, zdraví, životního prostředí a majetku“. Záchranný kruh vyvíjí a realizuje projekty, vytváří „vzdělávací materiály a pomůcky, které pomáhají v každodenním životě všem cílovým skupinám, zejména dětem a mládeži, ale i jejich rodičům a pedagogům rozpoznávat rizika a nebezpečí, předcházet jim, připravit se na či správně reagovat v krizových situacích.“

Život s HIV

Osvětová kampaň společnosti GSK x ViiV: Zdraví je to nejcennější co máme, a proto je potřeba si ho chránit. Správně léčený člověk žijící s HIV NEMUSÍ být nakažlivý!

Podcasty a dokumenty
Diagnóza F

Podcast nejen o duševních nemocech – rozhovory s psychology, psychiatry a psychoterapeuty.

Kmeny

Koprodukční dokumentární cyklus mapující současné městské subkultury. Vychází ze stejnojmenné, čtenářsky velmi úspěšné knihy, která byla vydána v roce 2011 (BiggBoss & Yinachi). Na projektu se podílelo 10 režisérů; ti zachytili jednotlivé subkultury v 16 dílech. Více viz https://www.csfd.cz/film/377271-kmeny/prehled/.

Opravdové zločiny

První český true crime podcast o zločinech, které se staly a vy o nich nevíte všechno …

Pološero: Novodobí závisláci

Moderní doba si vybírá svoji daň. Čím dále častěji slyšíme o lidech závislých na moderních technologiích, počítačových hrách, lécích, nakupování, hromadění věcí nebo na práci.

METODICKÉ DOKUMENTY
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

„Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje školní preventivní program, doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže.“